Keep in Touch

Máte pro nás zprávu, komentář nebo podnět?
Napište nám jednoduše vzkaz a my se Vám co nejdříve ozveme!

Telefon

+420 222 745 460

Email

office@iv-nakladatelstvi.cz

Adresa

Hartigova 2660/141, CZ - 130 00 Praha 3

IV-Nakladatelství s.r.o.

Jednatel: Mario Schulz, Michael Weyrich
Hartigova 2660/141, CZ – 130 00 Praha 3
Telefon: (00420) 222 745 460
Fax: (00420) 222 745 477

E-Mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

IČ: 27585948
DIČ: CZ27585948
Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl „C“ vložka 117159

Právní informace:

IV-Nakladatelství s.r.o. se snaží v rámci možností na této webové stránce podávat správné a kompletní informace. Společnost neručí za aktuálnost, správnost a úplnost informací uvedených na této webové stránce. To platí také pro všechny odkazy, které se na této webové stránce přímo či nepřímo zveřejňují. IV-Nakladatelství s.r.o. není zodpovědné za obsah webových stránek, které se mohou zobrazit prostřednictvím odkazu. IV-Nakladatelství s.r.o. si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit stávající informace bez předchozího oznámení. Obsah této webové stránky je chráněn autorskými právy. IV-Nakladatelství s.r.o. neručí za přímé či nepřímé škody včetně ušlého zisku, které vzniknou na základě nebo v souvislost s informacemi zde uvedenými.

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZÁKAZNÍKY A OBCHODNÍ PARTNERY SPOLEČNOSTI

IV-Nakladatelství s.r.o.

ve smyslu a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“)

Naše společnost, taktéž především jako společnost patřící do skupiny IV-Verlag, a s ohledem na podstatu naší podnikatelské činnosti, která se zabývá vydáváním publikací týkajících se bezpečnosti, klade velký důraz na ochranu osobních údajů. Z tohoto důvodu si Vás dovolujeme prostřednictvím těchto Zásad informovat o ochraně osobních údajů v naší společnosti, včetně toho, jakým způsobem nakládáme s Vašimi osobními údaji, jak je získáváme, uchováváme a dále jak tyto zpracováváme v souvislosti s objednávkami, uzavřenými smlouvami s Vámi jako s obchodními partnery, dále ve spojení s dodávkami zboží a služeb, provozem internetových stránek a jak s těmito nakládáme a jak tyto chráníme.

OBECNĚ

Osobními údaji jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, tedy Vás, pokud jste podnikající fyzickou osobou, a/nebo Vašich zaměstnanců, pokud jste taktéž právnickou osobou podnikající. Veškeré služby, které poskytujeme, jsou určeny pro Vás jakožto našeho odběratele či dodavatele, který jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a/nebo při výkonu svého povolání pro svého zaměstnavatele, který je našim odběratelem nebo dodavatelem (dále jen „odběratel“ a/nebo „dodavatel“ nebo též „Vy“).

Účelem těchto Zásad ochrany osobních údajů je informovat Vás

 • tom, jak shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje
 • o Vašich právech, jak a jakými prostředky je můžete uplatňovat
 • na koho se můžete obrátit v případě, že máte pochybnosti, jak můžete zpracování ovlivnit

Doporučujeme Vám pečlivě se seznámit s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Účely zpracování osobních údajů

Při plnění smluvního vztahu s našimi obchodními partnery (je-li obchodním partnerem fyzická osoba, případně dochází-li ke zpracování osobních údajů fyzických osob zastupujících obchodního partnera, právnickou osobu) mohou být naší společnosti zpracovávány osobní údaje zejména pro tyto účely:

 • Plnění smluvního vztahu;
 • Plnění zákonných povinností;
 • Vymáhání pohledávek;
 • Ochrana vlastních nároků a obrana v případném sporu;
 • Poskytování služeb a/či jiných plnění;
 • Vyřizování reklamací;
 • Zákaznická podpora;
 • Zasílání nabídek dalších produktů a služeb;
 • Komunikace s právnickou osobou prostřednictvím nominovaných osob;
 • Plnění ostatních zákonných povinností

Přesná specifikace účelů zpracování je nedílnou součástí dokumentu Souhlas se zpracováním osobních údajů, který je jako samostatný dokument nedílnou součástí smlouvy/objednávky, která je uzavírána s obchodními partnery.

Zpracovávané osobní údaje:

Naše společnost zpracovává obecně následující kategorie osobních údajů:

 • Identifikační osobní údaje;
 • Kontaktní údaje;
 • Údaje o bankovním spojení;

a to dle účelu, pro který osobní údaje od subjektu osobních údajů získala. V případě těsnější spolupráce s odběrateli a dodavateli je dále přesná specifikace zpracovávaných osobních údajů nedílnou součástí dokumentu Souhlas se zpracováním osobních údajů jakožto samostatná a nedílná součást uzavírané smlouvy /objednávky s obchodními partnery. Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně. Osobní údaje jsou následně zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů, a to pouze v míře nezbytné pro naplněné jednotlivých účelů zpracování.

OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍCH OSOB

Osobní údaje třetích osob, čímž se rozumí osobní údaje zaměstnanců a zákazníků obchodních partnerů a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci se společností, popř. jiné údaje, které společnost obdrží od obchodního partnera v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použije společnost za účelem plnění smluv s obchodními partnery. Obchodní partner tímto bere na vědomí, že společnost bude zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu nezbytně nutnou v rámci obchodní spolupráce, případně po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem. Obchodní partner je odpovědný za řádné poučení o zpracování osobních údajů společností svých zaměstnanců, zákazníků a dalších fyzických osob podílejících se na straně obchodního partnera na spolupráci se společností. Dodavatelé společnost jsou vždy informováni o Zásadách zpracování osobních údajů pro obchodní partnery.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je: IV-Nakladatelství s.r.o., se sídlem Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 13000, IČ: 27585948, DIČ: CZ27585948, společnost vedená u Městského soudu v Praze pod C 117159

Aktuální kontaktní údaje naleznete na: www.iv-nakladatelstvi.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Ludmila Hájková, prokurista

Správce není povinen jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, nicméně společnost správce osobních údajů se rozhodla pro pověření osoby odpovědné za ochranu osobních údajů a osobu, která je osobou kontaktní pro subjekty osobních údajů k jejich dotazům a požadavkům:
Mgr. Ludmila Hájková
Tel: 222 745 487
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato osoba je pověřená vyřizováním všech Vašich dotazů a připomínek, které se týkají dotazů, a je osobou proškolenou k vyřízení všech záležitostí týkajících se ochrany osobních údajů.

Vezměte prosím na vědomí, že tato kontaktní osoba pro ochranu osobních údajů se může v budoucnosti změnit. Aktuální kontaktní osobu pro ochranu osobních údajů můžete vždy nalézt v Zásadách ochrany osobních údajů. Aktuální Zásady ochrany osobních údajů jsou uvedeny na internetových stránkách společnosti na následujícím odkazu: www.iv-nakladatelstvi.cz

Zabezpečení dat

Byla provedena a jsou udržována nezbytná přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší obchodní praxí odpovídající možnému hrozícímu riziku pro vás jako subjekt údajů. Zároveň zohledňujeme stav technologického vývoje s cílem chránit Vaše osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Tato opatření mohou mimo jiné zahrnovat zejména přijetí přiměřených kroků k zajištění odpovědnosti zaměstnanců, kteří mají přístup k vašim údajům, školení zaměstnanců, pravidelné zálohování, postupy pro obnovu dat a řízení incidentů, softwarová ochrana zařízení, na kterých jsou uložena osobní data atd.

PRÁVA SUBJEKTŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud uplatníte jakékoliv své právo dle tohoto poučení, či výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo dle platných právních předpisů, informujeme o přijatém opatření nebo vymazání Vašich osobních údajů nebo omezení zpracování v souladu s Vaším požadavkem každého příjemce, kterému byly tyto údaje poskytnuty podle těchto Zásad ochrany osobních údajů, pokud takové sdělení bude možné a/nebo nebude vyžadovat nepřiměřené úsilí.

Pokud si přejete uplatnit tato práva a/nebo získat příslušné informace, můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Pokud budete svá práva uplatňovat, můžeme Vás požádat o poskytnutí některých identifikačních informací, které jste nám poskytli. Poskytnutí takových údajů je nezbytné pro ověření, zda byl příslušný požadavek skutečně zaslán Vámi. Odpovíme Vám do jednoho měsíce po obdržení Vaší žádosti, přičemž si však vyhrazujeme právo tuto lhůtu prodloužit o dva měsíce.

V souladu s platnými právními předpisy máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, které jako správce osobních údajů zpracováváme, právo na jejich opravu, vymazání nebo přenos (např. přenos Vašich osobních údajů k jinému poskytovateli služeb), právo podat námitky a také právo požadovat omezení našeho zpracování. Můžete také kdykoliv vzít zpět souhlas se zpracováním některých osobních údajů (např. údajů k marketingovým účelům), který jste nám poskytli.
Podle platné právní úpravy máte právo na opravu svých osobních údajů, které s námi sdílíte. Pro opravu údajů nás prosím kontaktujte prostřednictvím našich internetových stránek na následujícím odkazu: www.iv-nakladatelstvi.cz.

Přijímáme přiměřená opatření k zajištění toho, abyste mohli udržovat své osobní údaje přesné a aktuální. Vždy nás můžete kontaktovat s dotazem, zda stále zpracováváme Vaše osobní údaje.

Můžete nás kdykoliv požádat o vymazání svých osobních údajů. Pokud nás oslovíte s takovou žádostí, smažeme bez zbytečného odkladu všechny Vaše osobní údaje, které máme, pokud Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro plnění smluvních a zákonných povinností či ochranu našich oprávněných zájmů, jak jsou popsány výše. Dále také smažeme (a zajistíme smazání ze strany zpracovatelů, které pověřujeme) všechny Vaše osobní údaje v případě, že odvoláte svůj souhlas nebo pokud to bude vyžadovat zákon.

Udělený souhlas ke zpracování některých osobních údajů (např. údajů pro marketingové účely nebo fotografií a videozáznamů) můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodu. Kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Vezměte prosím na vědomí, že odvolání Vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného na základě dříve uděleného souhlasu.
Máte právo získat osobní údaje týkající se Vaší osoby a osobní údaje, které jste nám poskytli. Pokud to budete požadovat, můžeme některé Vaše osobní údaje (zejména tedy ty údaje, které zpracováváme na základě plnění smlouvy a/nebo Vašeho souhlasu) zaslat přímo třetí straně (jinému správci údajů), kterého uvedete ve své žádosti, pokud takový požadavek nebude mít negativní vliv na práva a svobody jiných osob, a pokud bude technicky proveditelný.

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo z důvodu týkajícího se Vaší konkrétní situace vznést námitku proti takovému zpracování. Pokud v takovém případě neprokážeme naše závažné oprávněné důvody pro zpracování, které by převážily nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pokud neprokážeme, že tyto údaje jsou nutné pro určení, výkon a obhajobu našich právních nároků, tak tyto údaje nebudeme dále zpracovávat a bez zbytečného odkladu je vymažeme.

Pokud nás požádáte o omezení zpracování svých osobních údajů, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat Vaše osobní údaje, omezíme zpracovávání Vašich osobních údajů na nezbytné minimum (uložení), a případně je budeme zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo jiných omezených důvodů předepsaných platnými právními předpisy. Pokud dojde ke zrušení omezení a my budeme ve zpracovávání Vašich osobních údajů pokračovat, budeme Vás o tom bez zbytečného odkladu informovat.

Máte právo podat stížnost týkající se našeho zpracovávání údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Internetové stránky úřadu: www.uoou.cz.

Aktualizace Zásad ochrany osobních údajů

Tímto Vás zároveň informujeme, že průběžně budou tyto Zásady ochrany osobních údajů upravovány či aktualizovány dle aktuálních požadavků a v souladu s platnou legislativou.

Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění na následujícím odkazu: www.iv-nakladatelstvi.cz.

Tato Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné počínaje dnem 25. 05. 2018.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok